Archivi giornalieri: 15 luglio 2013

CORSO DI LINGUA SARDA IN GUSPINI (16-7-2013)

CURSU DE LIMBA SARDA IN GUSPINI

Il corso rivolto ai dipendenti della pubblica amministrazione, (dipendenti comunali e provinciali) è però aperto alla partecipazione di tutta la popolazione.  

 

 

Martis, su seighi de triulas in Gùspini (oras 16-19, in sa sala de su Consigiu comunale, Via Don Minzoni, 10)
ap’a faeddare – in Sardu – de “Istoria, Limba e Literadura sarda” ma mescamente de sa poesia satirica, befiana e bagliugula: 
de Efisio Pintor Sirigu (Sa canzoni de su caboniscu e Unu zertu amigu)

e de Benvenuto Lobina (Cuadeddu Cuadeddu)

 

 

1. Efisio Pintor Sirigu: Il più grande poeta satirico di fine Settecento in lingua sardo-campidanese (1765-1814).

 

 

SA CANZONI DE SU CABONISCU

Tengu unu caboni de sa vera casta:

Bista sa puddasta – sindi fai’ meri;

Mi fai prexeri su dd’essi acchistau.

2.

Mi fai’ prexeri su ddu tenni in manu;

Gei est unu caboniscu

Chi si piga su friscu – dognia dì a mengianu

Cantendi baggianu,

Gosai de s’oghianu – pinnas doradas bogat;

Gei est unu caboniscu

Chi si piga su friscu – sartat, currit e giogat:

In sa terra forrogat,

Cant’agattat ndi’ogat – e non di lassat nudda.

Gei est unu caboniscu

Chi si piga’ su friscu – zerriendis is puddas,

Aspettendiri cuddas,

Derettu sazzuzuddat – bellu inchighiristau.

3.

Aspettendiri cuddas

Derettu s’azzuzuddat, e non circat cuerru

Allirgu che una pasca,

Issu no timit basca – nè frius in s’oerru,

Forti che unu ferru

Ndi bessit de s’inserru – non timid’ acciottu,

Allirgu che una pasca

Issu no timit basca – sempiri postu in motu;

Inc’ ‘essit trotu, trotu;

Su bixinau tottu – circat po tenni sfogu;

Allirgu che una pasca

Issu non timit basca – balla ndi dd’ ‘oghit s’ogu!

Abbruxendi che fogu

Bandat de logu in logu – cantend’ in bixinau.

4.

Abbruxendi che fogu,

Andat de logu in iogu – nè timit po nudda;

E cant’es curiosu,

Fendi su graziosu – zerriendi sa pudda.

Comenti s’azzuzuddat,

E cun cust’e cun cudda – cumenzad’ a giogai.

E cant’es curiosu,

Fendi su graziosu – circhend’ ‘e ddas burlai!

Si ponit a sartai

Po ddas ispassiai – cun giogus e burlitas;

Fendi su graziosu – ddi faidi sciampitas,

Ddis faidi is alitas,

Furriadas i anchitas – cum su ciuff’arziau.

5.

Ddis faid’ is alitas,

Furriadas i anchitas – ‘i arziat sa crista;

Bellu, cantu sci’ s’arti!

Girat de part’ in parti – no ddas perdit de vista:

Arziat sa chighirista,

Caminat pista pista – accuzzend’is ispronis,

Bellu, canto sci’ s’arti!

Girat de parti in parti – chi non c’intrit cabonis;

Ddis contat chistionis,

Istorias e canzonis – in sa lingua sua;

Bellu, cantu sci s’arti!

Girat de parti in parti – fendi su mamm’a cua;

Ddas sighid’ a sa fua

Ddas sezzid’a sa nua – cun su ciuff’afferrau.

6.

Ddas sighid’a sa fua

Ddas sezzid’a sa nua! – lestru che unu guettu;

Ita razza de giogu!

Mi ddis ponit forrogu – istrintu a su ciuffettu:

Mancai senza ‘e staffettu,

E senza de fuettu – es bonu sezzidori:

Ita razza de giogu!

Mi ddis ponit forrogu – non castiat colori:

Po dimostrai s’amori

Si bolit fai onori – sezziu a pal’ ‘e porceddu…

Ita razza de giogu!

Mi ddis ponit forrogu – ddas sezzit prexadeddu.

Ponit su spronixeddu,

Fait su cuccurumbeddu – si nd’arzat prexau.

7.

Ponit su spronixeddu,

Fait cuccurumbeddu – si ‘nd’arzat gioghendi.

O puddas isfacias

Chi andais pe’ is bias – su caboni xirchendi,

Prestu si biu frucendi,

Cun bregungia portendi – pilloneddus avatu…

O puddas isfacias

Chi curreis i’ bias – no penzendi a su fattu,

Deu gei mind’ accattu,

Ca po su disbarattu – si portantat a ogu;

O puddas isfacias

Chi andais pei bias – fend’arriri su logu,

Lassaiddu su giogu,

Ca su caboni, fogu! – menescit crastau.

 

UNU ZERTU AMIGU.

1.Unu zertu amigu un’egua teniada

Chi no dda sezziada solus che issu e deu;

Ma imoi giai creu, e isciu de siguru,

Chi a un’aturu puru dd’hat boffia imprestai.

2.Dd’ hat offia imprestai, ei dd’ hat fatta sa cua;

Imoi sa ddu sciu segu su cuntrattu,

Ca po prus chi segua fessit cosa sua,

Non depiat disponni foras de su pattu,

Chi si fiat fattu cun cundizioni,

Chi atara persona mancu dda tocchessit ;

E chi dda sezzessit, non serbid ‘a nai…

3. Non serbid ‘a nai, chi giai s’intendiada;

Fueddai prus claru zertu no podemu,

Chi finzas su meri e tottu no sezziada,

A bortas chi deu no ddu permittemu.

Mirai, si bolemu chi issu dda imprestessit!

Comenti chi fessi issu solu meri:

E chi deu podèri non tenghessi mai!

4.E chi deu mai no tenghessi poderi!

Segua ès sa mia, faulargiu non seu;

Chi, mancai crepis, femu e seu meri

Sa primu sedda dd’appu fattu deu;

E anzis mi creu, e forzis è claru,

Chi mi costat caru su mantenimentu;

Senza de su tentu, chi no bollu nai.

5.Su sientu ddu lasso a su discurzu allenu;
Pagu tempus esti, dd’appu comporau
Po gualdrappa noa paris con fu frenu;
I a unu meri allenu s’egua m’has lassau!?
Dd’emu comporau finza su pitrali,
Ch’in tali signali, gei dd’had’a portai.
6.Finzas su pitrali con sa scingra ona;
Arretranga nò, ca gei ndi tenemu;
E paris chi s’egua arziàt sa coa
Dei dda inseddamu, e deo dda sezzemu,
Mirai, si femu meri appoterau!
Ma gei m’è costau si mindi spassiamu,
Poita chi pagamu. finz’e a dda ferrai.
7.Finz’e a dda ferrai, po dda tenni amiga,
E po chi cun megus no fessit ingrata,
Ita olia de prus? finz’e una pariga
Dd’appu comporau de ferrus de prata,
Ma gei mi dd’ha fatta bella sa bointadi!
Prestada midd’hadi a un amigu miu,
Chi sind’ es serbiu senz’arrespettai!
8.Senz’arrespettai già midd’hat serbia!
Sa curpa dda tenit chini dd’hat prestada;
Giai t’hant, arrangiau pobar’egua mia!
De tali manera mi dd’hat maltrattada,
Chi tott’est umfràda e no podit prus curri!
Chini had ‘a discurri su chi m’e coscau…
Però m’hanti nau chi nd’hat a curai.
9.Però m’hanti nau, ch’had’essi sanada:
Ch’in ott’ o noi mesis had’essi sanada:
Istettad’ allirgu, no tengat paura,
Ca custa mixina sempir’è giuàda;
Ma mancai sanàda no dda sezzu prus;
Dd’hanti sezia dus… Buffa! no è cosa;
Chi had’essi viziosa si podit dudai.
10.Ch’ad’essi viziosa ddu tengu siguru,
S’egua guvernada de diversas manus,
E si mindi ghettat, comenti m’aturu?
Mi segad is ossus, si ddus portu sanus;
E cun soligianus non bollu cuntrattu,
E segu su pattu con meda plexeri,
Giaighi su meri, sciu de siguru,
Chi a un aturu puru s’egua m’hat lassau,
No seu obbligau mantenni su pattu,
E in custu cuntrattu non boll’abarrai.

 

 

BEBENVENUTO LOBINA.

Il poeta e il romanziere  bilingue che ha nobilitato la lingua sarda.(1914-1993)

 

CUADDEDDU, CUADDEDDU

Nebodeddu cantatori,

nebodeddu meda abbistu,

ti ddu paghit Gesu Cristu,

in salludi e in liori

 

po mi dd’ai spiegau,

nebodeddu car’’nonnu,

poita, apust’ ’e custu sonnu

chi xent’annus è durau,

 

iscidau mindad custu

malladittu fragu mallu

chi si furriat su callu

in gennarxu e in austu.

 

I atras cosas a muntonis,

nebodeddu, m’as cantau

chi su coru m’ant’unfrau

su xrobeddu e is callonis.

 

E immoi lassamì stai

no mi neristi pru’ nudda

ma asta a biri ca ’n sa udda

ci ddus appa a fai entrai.

 

I mi bastat su chi sciu,

ma una cosa ti dimandu

donamidda e i minn’andu

bollu su cuaddu miu.

 

 

 

Cuaddeddu, cuaddeddu,

curri senz’ ’e ti firmai

ca depeus arrivai

in tres oras a Casteddu.

 

A Casteddu ad pinnigau

gent’ ’i onnia manera:

sa pillandra furistera

su furoni, s’abogau.

 

Pinnigau ad gent’ ’e trassas

spilligambas e dottoris,

deputaus traittoris,

munzennoris e bagassas.

 

I a tottu custa genti

dd’anti posta a comandai

e po paga ant’a pigai

s’arretrangh’ ’e su molenti.

 

Frimadì: Santu Francau,

cuaddeddu, si bid giai.

Su chi seu andendi a fai

non ti dd’appu ancora nau..

 

Scurta: a fai un’abisitta

a is chi anti fattu troga

seu annundu cun sa soga

e i sa leppa in sa berritta.

 

Su chi primu appa a cassai

cun sa bella cambarada,

cuaddeddu, è su chi nada

ca ad donau a traballai

 

a su popullu famiu

in Sarroccu e in Portuturri

e chi si pònidi a curri

faid mort’’e pibizziu.                                                

 

Poita ad crup’ ’e cuddu fragu

chi mind’ ad fattu scidai

prima dd’appu a istrumpai

e apustisi ddu cagu.

 

Sigomenti anch’è parenti

de i cuddu imbrollioni

chi ad redusiu a carboni

sa foresta e i su padenti,

 

ci ddu portu a unu logu

pren’ ’e spina, sperrumau

i ddu lassu accappiau

i agoa ddi pongiu fogu.

 

 

 

 

No a biu, cuaddeddu,

cantu montis abruxaus,

cantu spina in is cungiaus

a infora de Casteddu?

 

Anti venas i arrius

alluau tottu impari

alluau anti su mari

e is tanas e is nius.

 

Bidda’ mes’abbandonadas

a i’ beccius mesu bius

a su prant’ ’e is pippius

a pobiddas annugiadas.

 

Oh, sa mellu gioventudi

sprazzinada in mesi mundu

scarescendu ballu tundu

scarescendu su chi fudi.

 

Cuaddeddu, sigomenti

de su dannu chi eu’  biu

e di aturus chi sciu

tenid curpa meda genti,

 

a accantu si pinniganta

i mi bollu accostai

e i ddus appa a ispettai

asta a biri chi no triganta.

 

Ddusu bisi: allepuccius

a ingiri’ ’e sa mesa

faccis prena’ de malesa

omineddus abramius.

 

Ma appenas a bessiri

nd’ant ’e s’enna ’e s’apposentu

donniunu ad essi tentu

e tandu eus a arriri.

 

O su meri chi scurtai

su chi nada unu cuaddu

oi ollidi – e chi faddu

gei m’ada a perdonai –

 

i ddi nau ca cussa genti

pinnigada in su corrazzu

non cumanda d’unu cazzu

funti conca’ de mollenti.

 

Chi cumandada est’attesu

custus funti srebidoris

mancai sianta dottoris

funti genti senz’ ’e pesu.

 

 

 

 

 

Fueddendu in cudda cosa

no adi intendiu fustei

nendu “yes” e nendu “okei”

cun sa oxi pibiosa?

 

Bruttu strunzu, arrogh’ ’e merda,

cussa conca in d’unu saccu

illuegu ticci zaccu

ti dda scudu a una perda.

 

De is cosa de sa genti,

o cuaddu manniosu,

maccu, zoppu i arrungiosu

no as cumprendiu niente.

 

No as cumprendiu, po nai,

chi su bruttu fragu mallu

chi ddis furriad su callu

ndiddus podisi scidai?

 

E a candu tottu impari,

meris, predis, srebidoris,

ciacciarronis, traittoris,

ci ddus anta a iscudi a mari?

 

Su srobeddu dd’asi in brenti

 

Tprrù, cuaddu, tprrù, mollenti.

Crisi

Crisi, le famiglie ”tagliano” anche sul diritto alla salute per i propri figli

Il perdurare della crisi economica induce il 54% delle famiglie a limitare i controlli diagnostici e specialistici sui figli. Per risparmiare, il 60% anticipa lo svezzamento dei neonati; mentre i pediatri temono il peggiorare delle condizioni igienico-sanitarie nel 10% dei casi, la diminuzione delle vaccinazioni (8%), tagli nelle forniture di farmaci e alimenti (8%) dedicati soprattutto alle malattie rare.

E’ un quadro a tinte fosche quello rappresentato da Paido’ss, nuovo Osservatorio Nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza, che esordisce con la realizzazione di due indagini parallele, su 600 pediatri di famiglia e su 1000 genitori di tutta Italia.

I dati di Paido’ss sono lì a fotografare una situazione in cui l’80% dei genitori di bambini fino a 14 anni (che sono 8,3 milioni secondo l’Istat) ammette di avere difficoltà a garantire cure sanitarie e assistenziali adeguate ai propri figli. Una situazione in cui metà delle famiglie è costretta a scegliere il latte artificiale solo in base al prezzo più basso e non seguendo il consiglio del pediatra, mentre poco più del 35% non può dare adeguato spazio ai cibi espressamente dedicati all’infanzia. In cui il 37% dei genitori considera ”pesanti” le spese per apparecchi per i denti, occhiali (25%) e correttori ortopedici come scarpe e plantari (21%). Se i genitori riferiscono questi loro problemi quotidiani, i pediatri temono anche una riduzione dei servizi di assistenza per malattie croniche (19%) e anche della possibilità per le famiglie di accedere a visite specialistiche non erogate dal servizio sanitario nazionale (16%).

”Mentre da tempo aspettiamo i Lea (livelli essenziali di assistenza) pediatrici, puntualmente disattesi dal Piano sanitario nazionale, l’accesso ai servizi socio-sanitari si sta riducendo soprattutto per i minori affetti da malattie croniche, disabili, per gli adolescenti con dipendenze e per i 720.000 minori che in Italia vivono in povertà assoluta”, denuncia l’Osservatorio, che così continua: ”I vincoli di spesa imposti dall’Europa e dalla crisi non fanno che aggravare la situazione e gli ultimi dati mostrano un continuo peggioramento del gap fra le diverse realtà, col Sud in sempre maggiore difficoltà, soprattutto sull’assistenza all’ infanzia dove si registrano gli squilibri maggiori”.

Anche per questo nasce l’Osservatorio, che vede l’adesione di alcuni fra i massimi esponenti della sanità italiana (tra cui gli ex ministri Ferruccio Fazio e Livia Turco) e che opererà secondo quattro direzioni principali: ricerche e indagini per monitorare la situazione sulla salute pediatrica; azioni di lobbying volte ad incidere sulle politiche e sui programmi; organizzazione di eventi e corsi di aggiornamento per operatori sanitari, medici e genitori; campagne di comunicazione, attività on-line e attività di sensibilizzazione permanente con la stampa.

ansa

Boldrini

Boldrini: ”Minacce alle donne sindaco hanno una componente sessista”

Viaggio in Calabria della presidente della Camera Laura Boldrini che tocca tre tappe: Rosarno e Riace in provincia di Reggio Calabria e Lamezia Terme in provincia di Catanzaro. A Rosarno la presidente Boldrini è stata ospite della sindaca Elisabetta Tripodi, da due anni sotto scorta per l’intimidazione del clan dei Pesce. Concluso l’incontro nella città nota per la rivolta dei braccianti africani del 2010, la Boldrini si è recata a Riace, dove riceverà la cittadinanza onoraria dal sindaco Domenico Lucano. “Sono venuta qui perché due sindache coraggiose, Elisabetta Tripodi e la collega Maria Carmela Lanzetta di Monasterace sono venute a Montecitorio e nessuna delle due ha posto l’accento sulle minacce ricevute, sono qui perché entrambe mi hanno chiesto attenzione per il territorio”.

L’incontro di Rosarno si è connotato per la forte presenza femminile: le ex sindaco Lanzetta e Carolina Girasole, le donne migranti dell’associazione Omnia, un’imprenditrice agricola rosarnese che ha portato la sua testimonianza e la giornalista Francesca Viscone che ha moderato l’incontro.

“Nelle minacce alle donne sindaco leggo una componente sessista – ha detto Boldrini – perché c’è una mentalità mafiosa che pensa che intimidire le donne sia più facile perché hanno più paura. Sono qui per dimostrare la mia vicinanza come presidente della Camera e come donna”. La presidente della Camera ha poi ribadito quanto in Calabria “sia arduo mantenere la schiena dritta e quanto sia importante non essere lasciati soli”.

inquinamanto

inquinamento: 2 milioni di morti l’anno per polveri sottili

Uno studio della North Carolina University: ogni anno nel mondo 2,1 mln di decessi a causa delle polveri. Industrie, inceneritori, motori a scoppio producono le particelle Pm 2,5, che poi rimangono sospese nell’aria e si accumulano nei polmoni

L’uomo si avvelena con le sue stesse mani: 2,1 milioni di persone ogni anno muoiono a causa delle polveri sottili. Industrie, inceneritori, motori a scoppio producono queste particelle (Pm 2,5) che rimangono sospese nell’aria, si accumulano nei polmoni, e causano infiammazioni persistenti, tumori e malattie respiratorie. Sono invece 470 mila i morti a causa dell’aumento dell’ozono, sempre ad opera dell’uomo, ogni anno. A differenza di ciò che si pensava in precedenza, i cambiamenti climatici sembrano impattare in maniera minima sul numero di morti per l’inquinamento. Lo riporta uno studio americano pubblicato su ‘Environmental Research Letters’. 

I ricercatori della University of North Carolina, negli Stati Uniti, hanno stimato che, a fronte di dei numeri così elevati, i cambiamenti climatici sono responsabili solo di 1.500 delle morti ‘da ozono’ ogni anno, e di 2.200 di quelle da polveri sottili. Dallo studio si evince dunque che “l’inquinamento dell’aria conta come uno dei più importanti fattori di rischio ambientale per la salute – afferma l’autore della ricerca Jason West – E gli effetti dei cambiamenti climatici del passato, sono solo una piccola componente degli effetti complessivi dell’inquinamento atmosferico”.

Gli scienziati hanno utilizzato un insieme di modelli climatici per simulare le concentrazioni di ozono e di Pm 2,5 nel 2000 e nel 1850. In particolare, 14 modelli per simulare i livelli di ozono, e 6 per i livelli di Pm 2,5. Precedenti studi epidemiologici sono stati poi utilizzati per valutare la relazione tra le concentrazioni specifiche di inquinamento atmosferico ottenute dai modelli climatici, e gli attuali tassi di mortalità globali.

lavoro

Lavoro: deputati, urgente legge su dimissioni in bianco

Diversi parlamentari appartenenti a quasi tutti i gruppi parlamentari hanno inviato una lettera alla Presidente della Camera Laura Boldrini  per chiedere, ai sensi del regolamento, la calendarizzazione urgente delle proposte di legge sulle dimissioni volontarie. La lettera è stata firmata tra gli altri da Marisa Gnecchi,  Titti Di Salvo (Sel), Teresa Bellanova e Roberta Agostini (PD), Elena Centemero e Stefania Prestigiacomo (PDL), Paola Binetti (Scelta Civica), Marco Di Lello (PSI) e da Massimo Corsaro (FDI).

“La pratica delle dimissioni in bianco – affermano la vicepresidente del gruppo Sel Titti Di Salvo e Marisa Gnecchi, prima firmataria della legge 188/2007 – è una triste consuetudine del mercato del lavoro che l’attuale crisi economica non ha fatto altro che moltiplicare in maniera esponenziale. Una procedura che riguarda tutti i lavoratori che colpisce soprattutto le giovani donne. Il governo Prodi aveva approvato la legge n. 188, legge poi abrogata nel 2008 dal governo Berlusconi. Nel 2012, dopo il cambio di governo e a seguito di una forte campagna di mobilitazione per il ripristino della legge 188, il governo italiano, continua la deputata di Sel, ha inserito una nuova disciplina del contrasto alle dimissioni in bianco nel ddl di riforma del mercato del lavoro.

Disciplina però insufficiente a contrastare il fenomeno”. “E’ necessario – conclude Di Salvo – ritornare alla normativa precedente per debellare definitivamente questa piaga che colpisce le donne e le categorie più deboli. Confidiamo nella sensibilità della Presidente Boldrini e ci auguriamo che il Parlamento Italiano cancelli definitivamente questo ricatto”.

Sull’argomento, da IlSole24Ore di oggi: “L’obbligo di convalidare le dimissioni e le risoluzioni consensuali, già previsto per i dipendenti, si estende ai lavoratori parasubordinati (è il risultato dell’aggiunta del c. 23bis all’art. 4 Legge 92/2012). Questo tipo di tutela è nata per arginare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, la pratica illegale messa in atto da alcuni datori di far firmare un foglio senza data, solitamente ai neoassunti, per simularne le dimissioni. La nuova norma, però non brilla per chiarezza: le criticità oltre alle problematiche gestionali legate all’obbligo di convalida, stanno nella difficoltà di tracciare con esattezza la platea degli interessati …”

ilva

Ilva: Sconcertanti e offensive le parole del commissario Bondi

“Sconcertanti, quanto offensive, se non addirittura ridicole appaiono le dichiarazioni di Enrico Bondi, ex amministratore delegato dell’Ilva di Taranto che il governo ha poi nominato commissario straordinario dello stabilimento tarantino”. E’ il duro commento di Morena Piccinini, presidente Inca alla lettera del manager inviata recentemente al Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, all’Arpa, all’Ares regionali e all’Asl di Taranto, nella quale si smentiscono le conclusioni cui sono giunte le relazioni consegnate dai periti alla magistratura (fatte proprie dallo stesso governo solo un anno fa) e si attribuisce alle sigarette e all’alcool, l’insorgere dei tanti casi di tumore a Taranto.

“Se non ci fossero le numerose denunce accolte dall’Inail, patrocinate dall’Inca – osserva la Presidente del Patronato della Cgil -, di malattie professionali e i ricoveri presso gli ospedali pediatrici, sempre più frequenti, di bambini anche piccolissimi affetti da gravissime forme di neoplasia polmonare, non ci resterebbe che prendere carta e penna e vietare la vendita delle sigarette per risolvere una volta per tutte il pesante inquinamento dell’aria da anni denunciato dai massimi esperti della sanità e dalle associazioni dei cittadini”. 

“Ma quale fumo  e quale alcool. In realtà – puntualizza Piccinini – il commissario, nell’estremo quanto pericoloso tentativo di assolvere l’Ilva dalla grave colpa di aver contribuito a inquinare l’aria con l’emissione di benzo(a)pirene, diossina, amianto e tante altre polveri sottili, fuori e dentro la fabbrica, vuole impedire di fatto l’avvio di un serio programma di bonifica diventato indispensabile per restituire ai tarantini il diritto a respirare aria pulita. 
Una grave responsabilità che entra in rotta di collisione con il ruolo di commissario straordinario”. 

“Farebbe bene il ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando, a prendere provvedimenti tempestivi e a rendere finalmente operativa la bonifica nel rispetto delle tante e troppe vittime che pagano sulla propria pelle le conseguenze dell’inquinamento e dei lavoratori dell’Ilva che rivendicano il diritto al lavoro e alla salute (fuori e dentro la fabbrica), pretendendo la piena applicazione delle normative di prevenzione e sicurezza significativamente disattese, come dimostrano le carte processuali”.

lavoro

Lavoro: importanti gli emendamenti presentati dal Pd

”Sono importanti gli emendamenti presentati al Senato dal Pd sul decreto Lavoro. Questo primo tempo dell’azione di governo, che si è caratterizzato sull’incentivo per l’assunzione dei giovani, può essere irrobustito con alcune correzioni di merito”. Lo evidenzia Cesare Damiano, presidente commissione Lavoro della Camera.

Nel merito, la prima correzione “riguarda l’ampliamento della platea degli incentivi fino all’età di 35 anni; la seconda è un intervento a favore delle partite Iva autentiche attraverso il congelamento, per il 2014, dell’aumento dei contributi previdenziali; infine, è giusto chiedere già adesso il rifinanziamento della Cassa Integrazione in deroga, come sollecitano le Regioni, perché si tratta di una vera emergenza sociale”.

Sul tema della flessibilità in entrata nel mercato del lavoro, “già ampiamente contenuto nel decreto, ulteriori interventi straordinari e transitori riferibili all”Expo, dovranno essere il frutto di una intesa tra le parti sociali. Farebbe bene Letta a convocare nei prossimi giorni le parti sociali al fine di trovare una convergenza sui contenuti e non ledere l”autonomia della contrattazione”, conclude Damiano.

Immigrati

Immigrati: in 35.000 al lavoro tra illegalità e lavoro nero

Sono migliaia: almeno 30.000 in Puglia (di cui 21.000 nella sola provincia di Foggia) e circa 5.000 in Basilicata. Meno in Campania, dove però diverse centinaia di immigrati lavorano nell”industria della trasformazione.

Anche se è difficile quantificare il numero esatto perché nessuno ha mai fatto un vero censimento e perché molti di loro sono ”invisibili”, sconosciuti per le autorità locali, per l’Inps, per il ministero del Lavoro. Sono i lavoratori stranieri che come ogni anno raccoglieranno la gran parte delle circa 5,5 milioni di tonnellate di pomodori che si producono annualmente in Italia.

Vengono dal Burkina Faso, dalla Sierra Leone, dalla Nigeria, dal Mali, dall’Uganda, dalla Romania, dalla Bulgaria e dalla Polonia e vivono nei ghetti, in edifici diroccati o direttamente sotto gli ulivi, spesso senza servizi igienici e solo con l’acqua non potabile di qualche vecchio pozzo. “Sono 10 anni che si ripete questo fenomeno ogni anno, a cominciare dal mese di maggio e fino a novembre”, spiega il segretario generale della Flai Cgil Puglia, una delle poche organizzazioni che, insieme a qualche associazione umanitaria, è presente nei campi e nelle baracche degli immigrati. “I lavoratori -dice il sindacalista- arrivano a maggio per la raccolta delle fragole e si fermano per le ciliegie, per le angurie, i pomodori, l’uva da tavola e le olive”.

“Vivono in condizioni disumane, sotto caporale che sequestra loro i documenti, praticamente in condizione di schiavitù -denuncia il sindacalista della Flai – e il lavoro è in mano alle organizzazioni criminali.

Noi siamo lasciati soli, la Regione ha fatto quello che poteva ma occorre che intervenga lo Stato, attraverso la Finanza e l’Ispettorato del lavoro per combattere questa illegalità diffusa”. Anche per questo, aggiunge il segretario di categoria, “la Flai Cgil Puglia sta lavorando per portare il ministro Kyenge a visitare i ghetti”.